جابه جایی

من خواننده کتابم یا نویسنده آن ؟
اگر من آن را می نویسم چرا آنگونه نوشته نمی شود که من می خواهم؟
و اگر خواننده آنم چرا می توانم داستان را تغییر دهم؟
این چه کتابی است که هم من آن را می نویسم هم تو؟و گاه دیگری ؟
من می نویسم ،خود پاک می کنم
من می نویسم خود می خوانم
تو می نویسی من می خوانم
تو می نویسی من پاک می کنم
نه تو می نویسی نه من
متن خود نوشته می شود
و رمانی که تمام نمی شود ،جاری است مثل یک رودخانه