تبخال

روح تب مي كند اما به تن خال مي افتد
ارسال یک نظر