پیامبر وچوپان

پیامبران برانگیخته می شوند تا خواب ببینند و چوپانها را از مارها رها کنند
چوپانها نیز باید خود بخواهند که رها شوند
اما گاه پیامبران دیر خواب می بینند .وقتی که چوپانها مرده اند
گاه پیامبران کم حوصله اند آنگاه خود چون یونس در شکم ماهی گرفتار می شوند
آنها گاه نیز خود ماری می شوند و چوپانهای بیچاره را می گزند
به هرحال این پیامبرانند که همیشه در بهشت واقعی و خیالی خود ابدی می شوند
گاه چوپانها را با خود می برند ،گاه آنها را به دوزخ می سپارند